چهارشنبه، آذر ۱۶، ۱۳۸۴

مرگ ارزان


جایی که مرگ ارزان است تسلیت گفتن را چه سود ؟ ... جایی که همه داغ ها را یک داغ نزدیکتر دیگر از یاد پاک می کند نالیدن از بر صدر ماندن مرگ فروشان چه سود؟ ... خبرهامان همه بوی مرگ و عوام فریبی می دهد ... باید گریست اما نه بر رفتگان که بر ماندگان ... که بر خودمان

ارسال یک نظر