دوشنبه، دی ۱۲، ۱۳۸۴

من می توانم اعتراف کنماین اواخر گاهی اوقات پیش خودم فکر می کردم که احمدی نژاد رییس جمهور خوبی برای ایران می شود . من خودم را جز کسانی نمی دانم که اگر تشخیص داد کسی که به او رای نداده آدم درست و حسابی از کار درآمد به اشتباه خود اعتراف نکند. من علیه احمدی نژاد در این وبلاگ و در نشریه ای که در آن کار می کردم مطلب نوشته ام. با این حال خودم را آماده می کردم تا به اشتباهم اعتراف کنم. ولی وقتی همه داستان را سبک و سنگین می کنم متوجه نشانه های غیر قابل انکاری می شوم که نشان می دهد در تشخیص اولیه ام اشتباه نکرده ام. از این رو همچنان معتقدم احمدی نژاد نباید رییس جمهور می شد. برنامه های به اصطلاح "عدالت محورانه" او به شدت قابل تاویل و تفسیر خودش و حامیانش است و می توانند با دست آویز قرار دادن این مفهوم هر کاری بکنند.

ارسال یک نظر