دوشنبه، مهر ۱۶، ۱۳۸۶

سنگ

سنگ شده ا م. سنگ.
ساکت. سرد. سیاه.

ارسال یک نظر