دوشنبه، مهر ۰۹، ۱۳۸۶

Kenji Nagaiیک نام دیگر را هم اگر توانستید به خاطر بسپارید:
Kenji Nagai
فوتو ژورنالیست ژاپنی
همین پنج شنبه گذشته وقتی هنوز دوربین به دست داشت، کشته شد
یک سرباز میانماری او را کشت
او داشت از اعتراضات مردمی علیه دولت میانمار عکس می گرفت
می خواست به دیگران بگوید چگونه حاکمان، مردم میانمار را له می کنند، می کشند ... و خودش کشته شد
حالا خیالی آسوده دارد لابد:
لذت عافیت نشینی در رفاه ژاپن را فروخت تا انسان بودن خودش را نفروخته باشد

ارسال یک نظر