یکشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۸۷


گل ها جواب زمین اند به سلام آفتاب
نه زمستانی باش که بلرزانی
و نه تابستانی باش که بسوزانی
بهاری باش که برویانی

ارسال یک نظر