چهارشنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۷

زیبایی های دمکراسی

دیروز مجلس شورای اسلامی، گذشته از این که با چه نیتی، یکی از شاخص ترین دروغگوهای حکومتی را به جرم دروغگویی با خفت تمام از کار بر کنار کرد. در آن سوی آب ها هم در کشوری که تا چند دهه قبل سیاه کشی لذت بخش بود و سیاه بودن عینهو ترمز جلوی پیشرفت افراد را می گرفت؛ راه اوبامای سیاه به کاخ سفید باز شد! این است زیبایی دمکراسی که در گوشه ای وزیر دروغگو را با "رأی" اکثریت به زیر می کشد و در گوشه ای دیگر نامزدی سیاه را نیز با "رأی" اکثریت بالا می برد.

ارسال یک نظر