پنجشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۸۷

عذرخواهی کن


به عنون یک زنجانی انگار دنیا روی سرم خراب شد، فرو رفتم در اقیانوس خجالت و شرم وقتی که شنیدم آقای رییس جمهورمان گفته که با چاقویی که تاکید می کند "زنجانی" است، قرار است دست و پای کسانی بریده شود! این چه طرز حرف زدنی است آخر؟ زنجانی کدام چاقو را برای بریدن دست و پا و دریدن شکم درست کرده که دومی اش را دست احمدی نژاد داده باشد؟ زنجانی یک بار به تیزی چاقویش افتخار نمی کند که به دقت صنعتکارانش در به هم آمیختن صنعت و هنر چاقوسازی بالیده. هنرمند زنجانی قداره و ساطور برای آدم کشی نمی سازد. با آن همه موشک و توپ و تانکی که می سازید این دیگر چه بازی تهوع آوری است که سر آبروی مردم یک دیار در می آورید؟ آقای رییس جمهور! چشمانت را بیشتر باز کن و گوشت را هم؛ سی و پنج کیلومتر دورتر از زنجان شهر کوچکی است که بزرگترین گنبد آجری جهان را هفتصد سال پیش در آن ساخته اند. سلطانیه را می گویم. مغول آمد برای غارت و تجاوز و قتل ولی ایرانی جماعت که جان های بسیاری را زیر سم اسبان مغول ها از دست داد، کار را به جایی رساند که اُلجایتوی مغول، شیعه شد و اسمش را تغییر داد به "محمد خدابنده" و این سلطان تازه شیعه، گنبد سلطانیه را ساخت و برای تاریخ در همین جایی که شما چاقوهایشان را نشناخته اید و با آنها بازی تان گرفته، پیروزی اندیشه بر شمشیر ثبت شد ... آقای احمدی نژاد! قبل از این که پایت را از زنجان بیرون بگذاری، از مردم زنجان عذرخواهی کن! /ا

ارسال یک نظر