شنبه، آذر ۰۹، ۱۳۸۷

ظهر پاییزی بندر

پنج شنبه بارون خیلی خوبی بارید؛ این عکسو سیاورشن گرفت


جمعه؛ فردای بارون، ما سه تایی سر ظهر توی اون هوای دلچسب راندیم تا ساحلمهشاد همیشه دوست داشته آب بازی کنه؛ خیس شدن البته مهم نبوده و نیست


مهشاد دست منو گرفت و تا جایی که می شد با هم جلو رفتیم، مامان مهشاد عکس می گرفت


ما دور شدیم


توی مسیر نمی شد از این حلزون ها عکس نگرفت؛ حداکثر شاید یک و نیم سانتی می شدن و می شد زیر آب کم عمق به راحتی دیدشون؛ زیبا و زنده


خط سیر حرکتشو می بینید ؟

ارسال یک نظر