پنجشنبه، آبان ۲۳، ۱۳۸۷

توهین زشت و واکنش طبیعی


منبع: هفته نامه محلی پیام زنجان - ستون پیام های تلفنی - 14/8/87

ارسال یک نظر