پنجشنبه، آذر ۲۱، ۱۳۸۷

روزهای به یاد ماندنی


چند وقت پیش برای خرید پتو رفته بودیم یک پتوفروشی بزرگ در بندر. مهشاد کلی این ور و آن ور فروشگاه سرک کشید و پتوی دلخواه خود را انتخاب و جابجا کرد

قبل از یک سفر برون خانه ای


این چادر نماز را مامان بزرگ مهشاد در زنجان دوخت و فرستاد برایمان. مامان بزرگ این روزها تازه حاجیه خانم شده و عن قریب که از سفر بازآیدحدود یک ماه قبل رفتیم اختتامیه جشنواره تأتر در سالن شهید آوینی که از قضا گروه زنجانی مقام نخست جشنواره را در بخش عروسکی از آن خود کرد. آخر مراسم هم برای دیدن اعضای گروه رفتیم کنار سن. مهشاد هم خواست که او را روی سن بگذاریم. بعد صاف رفت نشست روی تنها صندلی موجود روی سن؛ درست وسط سن

ارسال یک نظر