دوشنبه، دی ۰۲، ۱۳۸۷

پیروزی

پیروزی "مقصد" نیست؛ "مسیر" است
*
این جمله را دیروز جایی خواندم که امروز هر چه گشتم دوباره پیدایش نکردم از بس این کتاب و آن کتاب و مجله را از سر بیکاری ورق می زنم ... ولی انصافا جمله نابی است

ارسال یک نظر