چهارشنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۷

فقط یک بیستم؛ لطفا

مدیر خبرگزاری فارس با افتخار تمام گفته که پنج هزار خبر برای غزه در همین چند وقت اخیر کار کرده اند. کاش یک بیستم این تعداد را در همین مدت و مجموعا برای آلودگی هشداردهنده خلیج فارس و تلف شدن هزاران ماهی، برای خیابان خواب های خودمان، برای اضمحلال صنعت کشور، برای اخراج روزافزون کارگران از کارخانه ها، برای معتادان رها در خیابان ها، برای بیمارستان هایِ قتلگاه، برای ترافیک های دیوانه ساز، برای دادگاه هایی به طول یک عمر و برای ... و برای ... کنار گذاشته بودند. فکر می کنید مدیر این خبرگزاری فقط قرار است به بهشتی برود که مردم غزه سر پل صراط اجازه ورود به آن را صادر خواهند کرد؟ همین افراط هاست که برخی از ما در دفاع از مردم غزه سست می کند

ارسال یک نظر