یکشنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۷

درست سی سال قبل


درست سی سال پیش در سی امین روز دی ماه، آخرین سفیر شاه در لندن در دفتر خاطراتش نوشت: "شاه و آن عده از ما که با همه شک و تردید های باطنی مان در انظار تا آخر از او پشتیبانی کردیم، سخت در اشتباه بودیم و حکم تاریخ و داوری آیندگان، نابخردی راه و رویه مارا محکوم خواهد کرد. با این حال اگر تاوان خطاهای شاه به سقوط دودمان او، یا حتی انحلال پادشاهی و برکناری دائم کلیه خدمتگذاران نظام پهلوی از زندگی سیاسی محدود می شد، ای بسا ایران از سرنوشت دهشتناکی که در انتظارش است رسته بود. افسوس که بسی بیش از یک دودمان، بسی بیش از حکومت پادشاهی از دست رفته است. فاجعه واقعی آن است که ایران اینک به چنگ جاهلترین و متعصب ترین حکومت مذهبی تاریخ هزار ساله اش می افتد. ملّاهای زهد فروش و عوامفریب، با توحش کریه و تقدس دروغینشان، بر همه چیز مسلط می شوند، ارزش های جاودانی تمدن بشری که در همه عالم معتبر است، رو به هزمیت می نهد. مدتی بسیار بسیار مدید طول خواهد کشید تا بتوان سقوط در سراشیب ظلم و بربریت به نام خداوند را جلو گرفت، تا چه رسد آن را واژگون کرد. می دانم عمر من کفاف نخواهد داد ماجرارا به چشم خود ببینم و اذعان این امر دلم را می شکند". /ا


در خدمت تخت طاووس / پرویز راجی؛ آخرین سفیر شاه در لندن / ترجمه حسن کامشاد / ص 390 / انتشارات طرح نو؛ 1381، تهران

ارسال یک نظر