پنجشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۷

حکایت غریب مدیریت فرهنگی

در بندرعباس مردم به میدان ابوذر می گویند: اتوتاج، به میدان 17 شهریور: شهربانی، به میدان ولایت: برق، به میدان نبوت: بلوکی، به میدان شهدا: یادبود و به میدان انقلاب هم فلکه دارایی. این ها همه میادین مهم و اصلی شهرند. اکثر قریب به اتفاق مردم اما "اصلا" با نام های جدید مأنوس نیستند؛ یک مقدار بیشتر از حد از معمول غیر طبیعی به نظر می رسد. خود من هم این اسم های رسمی را از روی نقشه بیرون کشیدم! داستان وقتی جالب تر می شود که بدانیم کسانی در شورای فرهنگ عمومی استان هرمزگان نشسته اند و ضمن صرف وقت گرانبهای خود، تصمیم گرفته اند که اسم یکی از میدان های بندرعباس را بگذارند: "میدان غزه"! ... اگر از جو زدگی آقایان بگذریم، به نظر می رسد اساسا کسی به فکر پر کردن شکاف عظیم بین نیازهای فرهنگی مردم و تصمیم های متظاهرانه مدیران فرهنگی کشور نیست

ارسال یک نظر