چهارشنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۷

متاسفانه

امروز نامه ای در چرخه اداری از یک دستگاه فرهنگی و مسوول نشر بعضی چیزها به من ارجاع شد که القاب و عناوین امضا کننده نامه را باید با تریلی این ور و آن ور کرد! در نامه، جدای از این که "بالتبع" را نوشته اند "بالطبع"، همچنین نوشته اند: "با احترام نظر به اهمیت ارتقا فعالیت های فرهنگی ... لذا با توجه به این که برنامه (فلان) به صورت کشوری در بندرعباس برگزار می شود .. خواهشمند است برادر ... به عنوان نماینده به حضورتان معرفی می گردد" ... بی سوادی منادیان کار فرهنگی فقط باید از ویژگی دستگاه های مفت خور فرهنگی خودمان باشد؛ متاسفانه
*
یک بطری سِرُم شستشو خریدم از داروخانه که روی برچسبش نوشته بود محتوی 500 میلی لیتر ولی بر اساس درجه بندی روی خود سرم، همش سیصد میلی لیتر بود. دزدی و دروغگویی به این شکل گستاخانه باید از ویژگی واحدهای تولیدی خودمان باشد؛ متاسفانه

ارسال یک نظر