شنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۸۷

دور مباد


این دو جوانی که عکس شان را در لباس رزم می بینید، سامی حزنی و عبدالحسین رضوانی، اند که موسم خدمت سربازی تازگی ها به سراغ شان آمده؛ هر چند از نوع ویژه اش (یعنی برگ سبز)! این دو از آن جهت برای من مهم اند و عزیز که هر وقت دیدمشان دوربین دستشان بوده برای ثبت آن چه در دور و برشان در حال وقوع است؛ دو عکاس خبری خوش ذوق بندرعباس ... هر جا هستند، دوربین از دستانشان، سلامتی از تن شان و امید از قلبشان دور مباد (منبع عکس)
*
سعید مالکی، همکار سابقم در پیام زنجان، از سه تهدید علیه خود بعد از چاپ سه مطلبش خبر داده! تا بوده البته از این تهدیدها و غلطها بوده، ولی آیا خوب نیست خانه مطبوعات زنجان در این مورد خاص اقدامی بکند؟

ارسال یک نظر