یکشنبه، بهمن ۲۷، ۱۳۸۷

این همه آگهی؟

جایی، یادم نیست "کجا"، به نقل از یونس شکرخواه، استاد روزنامه نگاری، خواندم: "خبر در روزنامه، پشت آگهی چاپ می شود" (نقل به مضمون). این یعنی این که تا نصف صفحات یک روزنامه می تواند آگهی باشد. دکتر امیر حسن سعیدی هم در کلاس روزنامه نگاری می گفت: "حجم آگهی در یک نشریه نباید از ثلث صفحات آن بیشتر باشد". سخن گفتن از زیادی آگهی در یک روزنامه وقتی بسیاری از روزنامه ها این روزها متاثر از فضای بد اقتصادی – سیاسی کشور با مشکل جذب آگهی مواجهند، شاید مخاطب بیرونی نداشته باشد ولی می توان به این بهانه نیک بختی برخی از نشریات را زیر علامت سئوال برد و پرسید که "مومن! چطور راضی شده ای شش صفحه و نیم از کل هشت صفحه روزنامه ات فقط آگهی و رپرتاژ آگهی باشد؟" ... /ا

ارسال یک نظر