پنجشنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۸۷

تناقض های فوری اعتماد ملی؛ بدون شرح

روزنامه اعتماد ملی، ارگان حزب اعتماد ملی به دبیر کلی مهدی کروبی، چهارشنبه، 30/11/87، یادداشت نخست زیر عنوان "مشفقانه با دوستان اصلاح طلب": ... در این میان آن چه که از سی سال تجربه سیاسی و انتخاباتی گذشته می توان آموخت و به کار بست، اخلاق مند کردن فضای تبلیغاتی و انتخاباتی و در پیش گرفتن رویکرد اثباتی در تبلیغات نامزدها به جای رویکرد سلبی و تضعیف و تخریب دیگران است که به شدت باید از آن پرهیز شود
همان روزنامه، همان روز، همان یادداشت، سطرهای آخر: ... متوليان دولت هشت ساله اصلا‌حات كه خروجي سياسي و محصول نهايي‌‌اش مجلس هفتم و دولت نهم است و قطعا اصلا‌ح‌طلبان بدان‌ها افتخار نمي‌كنند، نبايد با اين شتاب به كنار زدن ديگران بپردازند كه سخني براي گفتن و برنامه‌اي براي امروز دارند. انتخابات رياست‌جمهوري نهم كه از شاهكارهاي آخرين كابينه اصلا‌حات بود و گويا مجريانش به سلا‌مت كامل آن معتقدند، به گونه‌اي بود كه بازنده‌ها و برنده آن هر دو شاكي بوده و معتقد به عدم سلا‌متش هستند

ارسال یک نظر