سه‌شنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۸۸

بس است ديگر


آقاي احمدي نژاد! تا خودِ روز انتخابات چاره اي نداريم كه هر روز اخبار بيشتري از مردم داري شما بشنويم! اين كه مقامات عالي رتبه در ملاقات رو در رو مي خواهند مشكلات مردم را حل كنند، يك دروغ بزرگ است؛ احتمالا اين "مشكل مديران" است كه بايد در اين ديد و بازديدها حل شود و نه مشكل مردم. يك مدير به خصوص در سطوح عالي هر چقدر هم وقت داشته باشد، نمي تواند با ملاقات رو در رو مشكلات تك تك افراد را حل كند. اين شيوه مديريت دست ردي است بر سينه اصل تقسيم وظايف و تفويض اختيارات؛ از همان دوره حضرت آدم و حوا هم با تقسيم مسووليت ها بين هابيل كه دامداري پيشه كرد، و قابيل، كه كشاورزي را برگزيد، بشر نشان داد مي داند كه يك نفر نمي تواند همه كاره باشد. در دوره و عصري كه نظريات مترقي در عرصه "روابط عمومي"، مديران را به نحو موثري از ديدگاه مخاطبان آگاه مي سازد، لشگر كشي كابينه به رهبري عالي ترين مقام اجرايي كشور به محلات شهرها براي خبر گرفتن از مشكلات مردم، تلاشي است براي ساختن نردبان از تن و روان و عزت مردم. لطفا شرمتان باد؛ بس است ديگر. شما همه ي شبانه روزِ همه ي چهار سال رياست جمهوري تان را هم به ملاقات با مردم مشكل دار اختصاص دهيد و هر سه دقيقه هم موفق شويد مشكل يك نفر را حل كنيد، در نهايت فقط مشكل هفتصد هزار نفر را حل كرده ايد و ايران هفتاد مليون نفر جمعيت دارد

ارسال یک نظر