پنجشنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۸۸

احمدي نژاد، اتم و مرد روستا

در شماره 24 فروردين هفته نامه محلي پيام زنجان، مطلبي به قلم سعيد فقيهي چاپ شده كه اين گونه شروع مي شود: "در اولين روزهاي تعطيل عيد و به هنگام عبور از جاده ماهنشان (يكي از مناطق محروم استان زنجان)، به (سمت) همدان با روستايي ميانسالي هم صحبت شده و از او پرسيدم كه در انتخابات رياست جمهوري به چه كسي راي خواهد داد؟ مرد روستايي بي درنگ گفت كه راي او احمدي نژاد خواهد بود. با احتياط بيش از پيش پرسيدم كه آيا اوضاع معيشتي و كشاورزي آن ها در دوره رياست جمهوري احمدي نژاد بهتر از قبل شده است؟ باز مرد روستايي بي درنگ و بي تعارف كه خوي بارز روستاييان است جواب داد: "نه تنها بهتر نشده بلكه به دليل سياست هاي ناشيانه وزير كشاورزي و تواما كم لطفي طبيعت كمتر كشاورزي قادر به اداره زندگي خود مي باشد!" شگفت زده و با تعجب از او پرسيدم: پس به جه دليل مايل به ادامه دولت فعلي و رياست مجدد احمدي نژاد است؟ اين بار مرد روستايي چهره مغموم خود را در هم كشيد و فاتحانه پاسخ داد: "احمدي نژاد اتم درست كرده است" ..."

ارسال یک نظر