سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۸۸

من از ريا بدم مي آيد؛ چه كنم؟


آقاي احمدي نژاد! خيلي حال كردم، و توي اين هاگير واگير بدبختي هاي ملي خيلي سرگرم شدم، با آن كف زدن هاي پر شور و هيجان وزير امور خارجه مان در ژنو وقتي كه چند تا ديپلمات در اعتراض به سخنراني شما عليه اسراييلِ از خونزاده و خونخوار و خونريز و نژادپرستي آن، سالن را ترك مي كردند. اين آقاي متكي كه لابد در عروسي عزيزانش هم نمي تواند چنين كف بزني باشد؛ استعداد هدر رفته اي بوده كلا. بايد همان طوري هم كه پيش بيني مي شد آن دو جواني كه عليه رييس جمهور ما شعار دادند مواجب بگير موساد – پوساد و سيا – ميا بوده باشند!
*
آقاي احمدي نژاد! نمي گويم كليمي، نمي گويم زرتشتي، نمي گويم آشوري، نمي گويم ارمني كه تازه همه اين ها مذاهب مورد تاييد قانون اند ... شما كه اين همه از نژادپرستي بدتان مي آيد، بفرماييد چند مدير "سنّي مذهب" در دولت خودتان داريد؟
*
راستي نژاد يعني چي؟ ... من از ريا بدم مي آيد؛ چه كنم؟

ارسال یک نظر