شنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۸۸

و مُرد دختري

دل آرا دارابي اعدام شد ... اعدام شد ... اعدام. قضاوت كار سختي است ... سخت است ... سخت. مخصوصا وقتي پاي خون در ميان است ... پاي خون ... خون. نمي شود حرف اولياي دم مقتول را كه براي مجازات قاتل مادر پيرشان به مرگ دل آراي بيست و سه ساله رضا دادند؛ نشنيد ... نمي توان نشنيد ... نشنيد. دل آرا را ناگهان اعدام كردند به جرمي كه متهم بود وقتي هفده ساله بوده، مرتكب شده؛ اتهامي كه دل آرا نپذيرفت ... اتهامي كه رد كرد ... رد. قضاوت كار سختي است ... سخت است ... سخت اما نفرين بر آن سيستمي كه شش سال يك دختر جوان را در كابوس رهايي و اعدام پشت ميله ها نگه مي دارد و ناگهان صبحگاهي، حتي بدون اطلاع وكيل، در سلول را مي زنند كه پاشو بايد بميري ... بايد بميري ... بميري ... و مُرد

ارسال یک نظر