یکشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۸۸

نگاه نکنید؛ آن دختر جوان کشته شد؛ همین دیروز، همین حوالی

خس و خاشاک خون داشت ... چشم ما اشک، گلومان بغض


*
اسمش ندا بود؛ فقط یک "ندا"

ارسال یک نظر