سه‌شنبه، تیر ۰۲، ۱۳۸۸

این قوم وقیح

تا خودِ خدا به پیامبرش "وحی" نکرد که مسجد ضِرار چیست و چه نیست، پیامبر خرابش نکرد اما قومی که ما اینک با آنها در کشور خودمان مواجهیم آن قدر "وقیح" اند که در دورانِ بی"وحی" هم می توانند بی لکنت و بی دغدغه، بی شرم و بی حیا، تشخیص دهند که طلحه کیست و زبیر کدام است، شال سبز، قرآن بر سر نیزه است و تکبیرها در اعتراض به تقلّب در انتخابات؛ هم همان نماز جمعه خواندن است در روز چهارشنبه! این تفسیر "همه چیز" به نفع باندِ قدرت واقعا وحشتناک است؛ بوی مشمئز کننده استبداد می دهد؛ این که خورشید راستی بی تعارف در ید اختیار آنهاست. معلوم نیست حق تفسیر انحصاری دین را در کدام دفترخانه به نام آن ها سند زده اند. این ها جبرییل مخصوص خودشان را دارند انگار و دیگران همه ابوسفیان اند و معاویه و یزید

ارسال یک نظر