شنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۸

پیشگویی های درست برای رای احمدی نژاد

*
نماینده تهران هم سه روز قبل از انتخابات پیش بینی کرده بود
**به نظر شما چرا طرفداران احمدی نژاد این اواخر این همه باهوش شده بودند؟

ارسال یک نظر