پنجشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۸۸

40


چهل روز گذشت ... کلمه ها یخ زده اند؛ درد و مرگ مدام در مدام ... ندا و نداها زیر خروارها خاک

ارسال یک نظر