شنبه، تیر ۱۳، ۱۳۸۸

موج های تار بسته

امروز
آنقدر شفافیم
که قاتلان درونمان پیداست

و دریای شهرمان
چنان خسته ست
که عنکبوت
بر موج هایش تار می بندد.
.
.
.
ما کاشفان کوچه های بن بستیم
حرف های خسته ای داریم
این بار
پیامبری بفرست
که تنها گوش کند

+ گروس عبدالملکیان

ارسال یک نظر