سه‌شنبه، تیر ۳۰، ۱۳۸۸

طرح ملی خدمت یا طرح ملی "شناسایی فدایی"؟

احمدی نژاد در حالی که در چهار سال گذشته ثابت کرد تاب منتقد و دیگراندیش را حتی در درون کابینه سی نفره خود ندارد از طرح فراخوان ملی خدمت برای به کار گماردن مدیران جوان و تازه نفس سخن رانده. انتصاب های اخیر او برای دولت دهم نیز در حالی که رسما رییس دولت دهم هم نیست، بار دیگر نشان داد که وی به آن چه احتیاج دارد، نیروی تازه نفس نیست؛ حلقه ای جدید از مدیران است که سایه و ذوب در او باشند. رویکرد صلب احمدی نژاد در عزل و نصب مدیران حتی شکایت حامیان انتخاباتی او را در پی داشته است. احمدی نژاد به جای این طرح، رو راست تر باید فرم های استخدام و شناسایی فدایی منتشر کند.

ارسال یک نظر