پنجشنبه، تیر ۲۵، ۱۳۸۸

هليكوپترت بنزين دارد؟

آقاي ضرغامي! هليكوپترت بنزين دارد تا بتواند فردا از آسمان بالاي سر نماز جمعه تهران پرواز كند، فيلم بگيرد و بعد تو اين فيلم را پخش كني؟ آقاي ضرغامي! سرودهاي حماسي ات آماده اند؟ آقاي ضرغامي! ماشين واحد سيارت پنچر نمي شود كه دير نكند؟ ... برادران ارزشي! مي توانيد براي چند ساعت دندان روي جگر بگذاريد و اجازه دهيد براي يك بار هم كه شده طلسم انحصاري بودن نمازجمعه بشكند و ما دلمان خوش بشود؛ فقط براي يك بار؟

ارسال یک نظر