سه‌شنبه، مرداد ۰۶، ۱۳۸۸

به همین سادگی

با "برودسکی"، شاعر معترض شوروی سابق، هنگامی که در نیویورک دوران تبعیدش را می گذراند، گفتگو کردم. می گفت: "هر کس پرونده ای دارد. در همان لحظه که کمی شناخته تر شوید، پرونده شما را باز می کنند. هر روز با افزودن چیری بر آن قطورتر می شود. اگر نویسنده باشید پرونده شما زودتر پر می شود. به تدریج این پرونده جای زیادی را می گیرد و قفسه های بیشتری را پر می کند. یکی از روزها مردی سری به محل نگاهداری پرونده ها می زند و با دیدن پرونده بسیار بزرگ شما می گوید: "این پرونده بزرگی است، او را بگیرید". به همین سادگی" ... برودسکی را به همین ترتیب در لنینگراد به محاکمه کشیدند.
*
Ref: The last days of the soviet empire; by Remnick

ارسال یک نظر