شنبه، تیر ۲۰، ۱۳۸۸

یک آرزو


سکوت سیاسی ایران در قبال کشتار مسلمانان چین

*

چی می شد اگر همه مسلمانان جهان، اهل کشورهای دوست و برادر چین یا روسیه بودند؛ آن وقت اگر لت و پارشان می کردند مجبور نبودیم کسی را محکوم و پول نفت مان را هم خرج شان کنیم و تازه توی خیابان ها شعار هم بدهیم؟ تمام
*
یک مامور پلیس چین؛ منبع عکس

ارسال یک نظر