پنجشنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۸۸

خدا در بتکده سیاست

*
نمی دانم از علمای اعلام و مراجع عزیز و زعیم و استوانه های اخلاق و فضیلت و تقوا و شجاعت می توان انتظار داشت لبی تر یا جوهری را روان سازند و پاسخ دهند که اگر چنان است که استاد مصباح می گوید، آیا لاجرم تا فرماندار و بخشدار و هر مستخدم دولت، هر کدام، خدایی نیستند برای ما؟ حالا نمی گویم که چرا استاد از سال 76 تا 84 نمی گفت از این حرف ها! ... من اما تکلیفم باید با ایمانم روشن شود؛ به او اطمینان می دهم که هیچ خدایی از بتکده سیاست بیرون نمی آید، و در آن آرام هم نمی گیرد؛ فقط در آن "می میرد"

ارسال یک نظر