چهارشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۸۸

آقازاده در درکه


شب چهارشنبه، امشب، مهمان یکی از دوستان برای شام در درکه، تهران، بودیم؛ رستوران گلنار. درکه تا زندان اوین فاصله ای ندارد ... پسر محمود احمدی نژاد با دو همراه مرد و سه زن هم آمدند؛ زهرمارم شد شام؛ ناله های بند 209 انگار بلندتر به گوش می رسید از آن حوالی. آقازاده کباب خورد و خندید؛ ما هم؛ تاج زاده و رمضان زاده و ابطحی و نبوی و عطریانفر و آقایی و میردامادی و امین زاده و کی و کی و کی؛ غصه. امشب سیاه شد باز هم

ارسال یک نظر