دوشنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۸۸

تضعیف کنید

بی اعتمادی همگانی نسبت به ساختارهای رسمی و ساختارهای اجرایی در حال افزایش است. انتقاد از حکومت حزبی و نیز مقامات مرکزی و دست اندرکاران محلی شدت گرفته است. نیروهای مخالف تلاش می کنند از این وضعیت بهره برداری کنند ... در واقع طرح هایی برای به دست گرفتن قدرت با ابزارهایی کاملا ضددمکراتیک تهیه کرده اند. وارد کردن فشار، انجام راهپیمایی، استفاده از تاکتیک های همایش و بحث میزگرد از جمله این ابزارهای ضدمکراتیک می باشد ... نیروهای سالم جامعه خواستار اقدامات قاطع بر مبنای قانون هستند ... تمام ابزارهای تبلیغاتی را برای جلوگیری از بی اعتبار کردن ارتش و دستگاه اطلاعاتی و پلیس به کار گیرید ... مخالفین را از نظر عقیدتی خلع سلاح و آنها را در انظار جامعه تضعیف کنید
*

منبع: سند پولیت بورو؛ حزب کمونیست شوروی – 12 مارس 1990 – از کتاب "آخرین روزهای امپراتوری شوروی؛ صفحه 595"

ارسال یک نظر