دوشنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۸۸

خبر یعنی مردم

یک مقیاس برای این که بدانی برای یک نشریه "مردم" مهم اند یا "نامردم"، این است که بگردی در بین عکس هایش؛ ببینی عکس مقامات با یک میکروفن جلوی دهانشان، عکس مقامات نشسته در صندلی های ردیف جلو و عکس مقامات در حال جایزه دادن و روبان بریدن بیشتر چاپ شده یا عکس مردم در صف، در راهروی ادارات و پشت در اتاق مقامات، در بین زباله و ترافیک و کلافگی؟
در ضمن با توجه به این که هفده مرداد روز خبرنگار است، اگر تا چند روز بعدش هم دیدی نشریه ای مدام عکس تشکر مقامات از خبرنگاران و جعبه های بزرگ کادو شده را نشان می دهد، یادت باشد که بعضی ها چقدر راحت خودشان را خراب می کنند در همین عالم از نفس افتاده "خبرنگاری".
یک بار یک اجنبی، لُرد نورث كليف، در تعریف "خبر" گفته بود: "خبر یعنی "مردم"". کاش بود و برخی از نشریات ما را به خصوص در استان ها می دید که چطور "خبر یعنی "دولت"".

ارسال یک نظر