جمعه، مرداد ۳۰، ۱۳۸۸

دست اندازهای ساختگی


امیدوارم ترکیب پیشنهادی احمدی نژاد برای کابینه دهم به تمامی و با رای بالا توسط مجلس رای اعتماد بگیرد!
*
احمدی نژاد برخی افراد را برای "رأی نیاوردن" نامزد وزارت کرده؛ لااقل دو زن از سه زن معرفی شده برای وزارت خانه ها واجد شرایط حداقلی برای پستهای در نظر گرفته شده نیستند؛ چه به لحاظ نداشتن تجربه مدیریتی و چه به لحاظ عظمت وظایف وزارتخانه های مرتبط. به نظر می رسد احمدی نژاد یا نتوانسته زنی توانمند برای وزارت پیدا کند (!) یا این که می خواهد از نمد رای بی اعتمادی مجلس به افراد معرفی شده، کلاه مظلوم نمایی و کارشکنی علیه شعارهای دولت دهم برای خود دست و پا کند. دو رفیق اصلی و قدیمی احمدی نژاد برای وزارت خانه های "کار" و "علوم" معرفی شده اند. این نشان می دهد که وی مطمئن ترین رفقای خود را برای مدیریت بر جامعه "کارگری" و "دانشجویی" در نظر گرفته است؛ دو قشر با پتانسیل عظیم برای فلج کردن دولتی فاقد برنامه بنیادین اقتصادی و دولتی مخالف جنبش مستقل دانشجویی. سپردن سکان وزارت اطلاعات به فردی بدون سابقه اطلاعاتی و امنیتی نیز حکایت از آن دارد که احمدی نژاد می خواهد منویات امنیتی خود را به وزیر کم بنیه راحت از گذشته تحمیل کند. سپردن اداره وزارت کشور دولت دهم به وزیر دفاع دولت نهم، بیش از گذشته به این کابینه رنگ "نظامی" می دهد آن چنان که ابقای وزیر خارجه را نباید فراتر از ابقای یک کارمند گوش به فرمان و نه "متولی و مدیر سیاست خارجی" به حساب آورد
*
احمدی نژاد این افتخار را دارد که برای تثبیت خود به عنوان رییس دولت دهم، توانست نظام را برای پرداخت هزینه هایی سنگین در سرکوب بی سابقه منتقدان قانع کند. دست اندازهای ساختگی سرراه رای اعتماد به کابینه دهم در حالی که وی وزرایی با قدرت "نه گفتن" را تحمل نمی کند و به تدریج از گرودنه اخراج می کند و مجلس هم مجلس مقتدری برای پیگیری خواسته های خود نیست، خیمه شب بازی کسالت آوری بیش نخواهد بود. پس همان بهتر که کل کابینه با رای بالا همان روز اول به صورت فله ای رای اعتماد بگیرد و حواس ها از مساله اصلی پرت نشود؛ مساله ای به نام "اعتماد" و "مشروعیت"

ارسال یک نظر