سه‌شنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۸۸

خودسری های عاشقانه

یازده سال بعد از آن که دولت برای نخستین بار رسما پذیرفت که نیروهای "خودسر"، شناسنامه چند نویسنده و فعال سیاسی مخالف را باطل کرده اند، تا این روزها که خبرهای هراس انگیز از "خودسر"ی ها در کوره جان سوزیِ کهریزک، گوش و دل ها را خراش داده، کسی نتوانسته سرچشمه را بخشکاند. کسانی که بُرده و زده و کشته اند، اگر انسان بوده باشند لابد باید فقط عاشق باشند که راضی شوند با سیستمی که خودسرها را مجازات می کند در افتند؛ کارمندان وزارت عشق باشند شاید ... معشوق که و چیست که می شود برای خاطرِ عاطر او جسم های سخت بر سر ناسخت جوانان پاک کوبید؟ ... این جا آواز یک ساز ناکوک به گوش می رسد؟ می شنوید؟

ارسال یک نظر