دوشنبه، شهریور ۱۶، ۱۳۸۸

پرده

ادعای
عشق می کنیم و
فراموش کرده ایم
رنگِ
چشم
مادرمان را

...
از: قلبم شکل زنی است که می تپد / محمود رستمی

ارسال یک نظر