پنجشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۸۸

نامه سرگشاده دکتر سروش

... ندای آقا سلطان که به خاک شهادت افتاد و حنجره اش به گلوله ستم سوراخ شد به درگاه سلطان عالم نالیدم که باز هم ندای خلایق را نمی شنوی؟ چون عیسی بر صلیب گله کردم که "خدایا چرا ما را رها کرده ای" ... (متن کامل)

ارسال یک نظر