جمعه، شهریور ۲۰، ۱۳۸۸

دود


"داستانک" زیر را روزنامه اعتماد در ویژه نامه دیروز خود چاپ کرده؛ به قلم سروش صحت؛ امیدوارم اعتماد را توقیف نکنند ... کلمات رنگی، تاکید من است برای دقت بیشتر!
*


جلوی تاکسی نشسته بودم و از ترس دستگیره بالای سرم را محکم فشار می دادم.
خانمی که عقب نشسته بود به راننده گفت: "چرا آنقدر تند میرید؟" راننده گفت: "نترسید منم سی سال راننده جاده بودم، یه دفعه هم تصادف نکردم".
همان موقع تاکسی ما به پیکانی که از خیابان بغلی پیچید خورد و راننده مرد.

ارسال یک نظر