چهارشنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۸۸

مردم لیبی


معمر قذافی "چهل"مین سال به قدرت رسیدن خود را جشن گرفته. سرهنگ در سیاهه زمامداری اش هم زندان و سرکوب دارد، هم آدم ربایی، هم بمب گذاری و هم همیشه: "دیوانگی". مردم لیبی ظاهرا الگویی جز "ایوب پیامبر" ندارند

ارسال یک نظر